Rosh Hashanah

Rosh Hashana – 5771: Hayom Harat Olam

August 26, 2010

Hayom Harat Olam. A new shiur for Rosh Hashana by Esther Wein.