Yom Kippur

Shabbas Shabbaton

September 27, 2006

Shabbas Shabbaton – Thoughts on Shabbos & Yom Kippur. Recorded September 27, 2006.