Yom Kippur

Rabbi Weil Discusses The Prayers of Yom Kippur

September 13, 2010
Rabbi Weil Discusses The Prayers of Yom Kippur

Uncovering the Depth and Beauty of the Yom Kippur Machzor.