Months

“Hashamayim Kisi” – How Shabbat Nullifies Eisav & Yishmael

August 30, 2019
Download Audio File

Shiur provided courtesy of Torah Anytime
Torah Anytime Logo

The haftarah for Shabbat Rosh Chodesh