Zerichah

12 Feb 2014

(f., pl. “Zerichot”); shining; as in “Zerichat HaChamah”