Kremer, Rabbi Elijah ben Shlomo Zalman

January 21, 2015

See: Vilna Gaon