All Daf Siyum Seder Nashim

BY
02 Nov 2023
Community

Photos from the All Daf Siyum Seder Nashim with Rabbi Shalom Rosner in Beit Shemesh on November 1, 2023.