Parshat Nitzavim-Vayeilech – 5771: Torah Tidbits Audio

Nitzavim leads us into Rosh HaShana – Torah Tidbits Audio For Parshat Nitzavim-Vayeilech

Download Audio File