Haftarah – Parshat Miketz & Shabbat Chanukah 1

The Haftarah for Parshat Miketz – Shabbat Chanukah

Download Audio File