Haftarah – Parshat Ki Tisa

The Haftarah for Parshat Ki Tisa

Download Audio File