Zevachim 9:2-3

משנה ב

ואלו אם עלו לא ירדו הלן והטמא והיוצא והנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו ושקבלו פסולים וזרקו את דמו רבי יהודה אומר שנשחטה בלילה שנשפך את דמה ושיצא דמה חוץ לקלעים אם עלתה תרד רבי שמעון אומר לא תרד שהיה רבי שמעון אומר כל שפסולו בקדש הקדש מקבלו לא היה פסולו בקדש אין הקדש מקבלו

ר’ עובדיה מברטנורא

הלן

בין דם בין אימורים שלנו לילה חוץ למזבח

ר’ יהודה אומר שנשחטה בלילה כו’ אם עלתה תרד

דכתיב זאת תורת העולה היא העולה, זאת היא העולה, הרי כאן שלשה מיעוטים, מיעט נשחטה בלילה ושנשפך דמה ושיצא דמה חוץ לקלעים, שאם עלתה תרד

ר’ שמעון אומר לא תרד

דדריש זאת תורת העולה, תורה אחת לכל העולים שאם עלו לא ירדו. והלכה כר’ יהודה

——————————————-

משנה ג

אלו לא היה פסולן בקדש הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר והכלאים והטרפה והיוצא דופן ובעלי מומין רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין רבי חנניא סגן הכהנים אומר דוחה היה אבא את בעלי מומין מעל גבי המזבח

ר’ עובדיה מברטנורא

מכשיר בבעלי מומין

דאם עלו לא ירדו. ודוקא בדוקין שבעין וכיוצא בהן הכשיר ר’ עקיבא, הואיל והן כשרים לכתחילה בעופות. אבל במחוסר אבר דפסול בעופות, לא

דוחה היה אבא את בעלי מומין

שאם עלו דוחה היה אותן כלאחר יד ולא היה מורידן דרך בזיון בפרהסיא, ובהא פליג אתנא קמא דאמר ירדו. והלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס

Download Audio File