Zevachim 5:7-8

משנה ז
שלמים קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע ונאכלין בכל העיר לכל אדם בכל מאכל לשני ימים ולילה אחד המורם מהם כיוצא בהן אלא שהמורם נאכל לכהנים לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם

ר’ עובדיה מברטנורא

שחיטתן בכל מקום בעזרה
שלש פרשיות נאמרו בשחיטת שלמים, חדא בבן בקר, וחדא בכשב, וחדא בעז. בקמייתא כתיב ושחטו פתח אהל מועד, ובתרתי בתרייתא כתיב לפני אהל מועד, להכשיר את כל הרוחות שבעזרה, דלפני משמע כל שלפני ההיכל

לשני ימים ולילה אחד
דהכי כתיב בשלמים והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף

————————————

משנה ח
הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה ודמן טעון מתנה אחת ובלבד שיתן כנגד היסוד שינה באכילתן הבכור נאכל לכהנים והמעשר לכל אדם ונאכלין בכל העיר לכל אדם בכל מאכל לשני ימים ולילה אחד הפסח אינו נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל אלא למנויו ואינו נאכל אלא צלי

ר’ עובדיה מברטנורא

והמעשר
מעשר בהמה

ודמן טעון מתנה אחת
דלא כתיב בהו סביב, אלא ואת דמם תזרוק כתיב גבי בכור. והנך נמי מהתם ילפינן, מדלא כתיב ואת דמו אלא ואת דמם

כנגד היסוד
במקום שיש יסוד תחתיו, למעוטי מזרחית דרומית שאין שם יסוד כדאמרן. ובכור ומעשר ופסח טעונים יסוד, דילפינן זריקה זריקה לגזירה שוה מעולה, ובעולה כתיב אל יסוד מזבח העולה

שינה באכילתן
זה מזה. אע”פ שהשוה אותן למתן דמים

הבכור נאכל לכהנים
כדכתיב ובשרם יהיה לך

והמעשר לכל אדם
שלא מצינו בכל התורה שיהיה לכהנים חלק בו

ונאכלין בכל העיר
דכתיב והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם. ותניא, בשני מעשרות הכתוב מדבר, חד מעשר בהמה, וחד מעשר דגן. וכתיב בההוא קרא ובכורות בקרכם וצאנכם, ומדלא קבע להו מחיצה שמע מינה דמעשר ובכור נאכלים בכל העיר

לשני ימים ולילה אחד
דבבכור הוא אומר ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין, הקישו הכתוב לחזה ושוק, מה חזה ושוק של שלמים לשני ימים ולילה אחד, אף בכור לשני ימים ולילה אחד, ומעשר כבכור

למנוייו
לאותם שנמנו בדמי לקיחתו כדכתיב איש לפי אכלו תכוסו

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now