Zevachim 13:7-8

 

משנה ז

המולק את העוף בפנים והעלה בחוץ חייב מלק בחוץ והעלה בחוץ פטור השוחט את העוף בפנים והעלה בחוץ פטור שחט בחוץ והעלה בחוץ חייב נמצא דרך הכשרו מבפנים פטורו בחוץ דרך הכשרו בחוץ פטורו בפנים רבי שמעון אומר כל שחייבין עליו בחוץ חייבין על כיוצא בו בפנים שהעלהו בחוץ חוץ מן השוחט בפנים ומעלה בחוץ

 

ר’ עובדיה מברטנורא

מלק בחוץ

נבלה היא שאין מליקה אלא בפנים לכך פטור על העלאתו בחוץ. וא”ת והלא כל הנעלים בחוץ נפסלו ביציאתן, וכן השוחט בחוץ פסול הוא וחייבין על העלאתו התם רחמנא רבייה. אבל לענין שאר פסולים מתקבלים בפנים בעינן 

שחט בחוץ והעלה בחוץ חייב

אף על העלאה. דכל שמתחייב על שחיטתו בחוץ אם חזר והעלן הוא או אחר, חייב

נמצא דרך הכשרו בפנים

בגמרא קאמר, תני דרך חיובו בפנים פטורו בחוץ, ודרך חיובו בחוץ פטורו בפנים. כגון שחט העוף בפנים והעלה בחוץ פטור. שחט בחוץ והעלה בחוץ חייב. מלק בפנים והעלה בחוץ חייב. מלק בחוץ והעלה בחוץ פטור. נמצא, במקום שמתחייב על העלאתו אם נעשית העבודה הראשונה בפנים כגון במליקת פנים פטור על העלאתו אם נעשית המליקה בחוץ. ודרך שמתחייב על העלאה אם נעשית עבודה הראשונה בחוץ כגון בשחיטה, פטורו בפנים, אם נשחט בפנים והעלה בחוץ

רבי שמעון אומר כו’

במלתיה דתנא קמא חסורי מחסרא והכי קתני, וכן השוחט בהמה בלילה בפנים והעלה בחוץ פטור, דאינה מתקבלת בפנים, דכתיב ביום זבחכם, ולא בלילה, ונמצא הזבח פסול ולפיכך אינו חייב על העלאתו. אבל אם שחט בלילה בחוץ והעלה בחוץ חייב, מפני שהשחיטה בחוץ בלילה כשרה היא לפיכך חייב שתים על השחיטה ועל ההעלאה. ופליג רבי שמעון בהא ואמר

כל שחייבין עליו בחוץ חייבין על כיוצא בו בפנים שהעלהו בחוץ

כלומר, כשם שהשוחט בחוץ בלילה והעלה בחוץ חייב, כך אם שחט בפנים בלילה והעלה בחוץ חייב על ההעלאה, חוץ מהשוחט עוף בפנים והעלהו בחוץ שהוא פטור אע”פ שאם שחט והעלה בחוץ חייב. ואין הלכה כר’ שמעון

—————————————————————

משנה ח

החטאת שקבל דמה בכוס אחד נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים בפנים וחזר ונתן בחוץ חייב שכולו ראוי לבא בפנים קבל דמה בשתי כוסות נתן שניהם בפנים פטור שניהם בחוץ חייב אחד בפנים ואחד בחוץ פטור אחד בחוץ ואחד בפנים חייב על החיצון והפנימי מכפר למה הדבר דומה למפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות שחט שתיהן בפנים פטור שחט שתיהן בחוץ חייב אחת בפנים ואחת בחוץ פטור אחת בחוץ ואחת בפנים חייב על החיצונה והפנימית מכפרת כשם שדמה פוטר את בשרה כך הוא פוטר את בשר חברתה

ר’ עובדיה מברטנורא

נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים חייב

מלתא דפשיטא היא, ומשום סיפא נקט לה, נתן בפנים וחזר ונתן בחוץ שאינו נותן בחוץ אלא שיירי הדם, חייב. ומתניתין כרבי נחמיה דסבר שיריים מעכבים. ואינה הלכה

שניהן בחוץ חייב

אחת. ואם היתה לו ידיעה בינתיים, חייב שתים

אחד בפנים

ואח”כ השני בחוץ, פטור. ואפילו לרבי נחמיה דסבר כוס אחד עושה את חבירו דחוי להיות נשפך לאמה, הלכך אפילו שיריים לא הוי

והפנימי מכפר

להכשיר הזבח. שהדם הנזרק תחלה בחוץ לא עשה המשויר כיוצא בו

 שתיהן בחוץ חייב

על כל אחת ואחת. דבשעת שחיטה כל אחת היתה ראויה בפנים 

אחת בפנים

והשניה אחר כן בחוץ, פטור. דהויא לה חטאת שנתכפרו בעליה, ולמיתה אזלה ואינה מתקבלת בפנים 

חייב על החיצונה

דהא חזיא לפנים דאיזה מהן שירצה יקריבה 

כשם שדמה פוטר את בשרה

מן המעילה, שעת היתר לכהנים 

כך הוא פוטר את בשר חברתה

ואע”פ שפסולה. ואשמועינן הכא דהיכא דמונחות שתיהן וקדם וזרק את דם האחת, פטר את חברתה מן המעילה משום חטאת שנתכפרו בעליה, דקיימא לן החטאות המתות לא נהנין ולא מועלין

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now