Zevachim 10:1-2

פרק י

משנה א

כל התדיר מחבירו קודם את חבירו התמידים קודמין למוספין מוספי שבת קודמין למוספי ראש חדש מוספי ראש חדש קודמין למוספי ראש השנה שנאמר מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה

ר’ עובדיה מברטנורא

כל התדיר מחבירו קודם את חבירו

דכתיב מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. מכדי כתיב מלבד עולת הבוקר, העשויה כבר משמע, מינה שמעינן דתמידין קודמין למוספין, אשר לעולת התמיד למה לי, פשיטא דעולת הבוקר עולת התמיד היא, אלא תלה לך טעם הקדמתה בתדירות כדי שתלמוד לשאר תדירין שיקדימו. דמשום היא גופה לא הוה צריך לפרושי

—————————————————————

משנה ב

וכל המקודש מחבירו קודם את חבירו דם חטאת קודם לדם עולה מפני שהוא מרצה אברי עולה קודמין לאימורי חטאת מפני שהן כליל לאשים חטאת קודמת לאשם מפני שדמה ניתן על ארבע קרנות ועל היסוד אשם קודם לתודה ולאיל נזיר מפני שהוא קדשי קדשים התודה ואיל נזיר קודמין לשלמים מפני שהן נאכלין ליום אחד וטעונים לחם שלמים קודמין לבכור מפני שהן טעונין מתן ארבע וסמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק

 ר’ עובדיה מברטנורא

דם חטאת קודם לדם עולה

אם שניהם שחוטין ועומדין ליזרק

שהוא מרצה

מכפר על חייבי כריתות שצריכים ריצוי גדול

אברי עולה קודמין

בהקטרתן

לאימורי חטאת

אם נזרקו דמי שניהם

מפני שהן כליל

וצד ריבוי הוא זה למזבח

על ארבע קרנות

ואשם שתי מתנות שהן ארבע ולא על הקרנות

ועל היסוד

שפיכת שיירים. ובאשם לא מצינו שנאמר בו

מתן ארבע

שתי מתנות שהן ארבע, ובכור אינו טעון אלא מתנה אחת ואינו טעון סמיכה ונסכים ולא תנופת חזה ושוק

Download Audio File