Yoma 3:7-8

משנה ז

בשחר היה לובש פלוסין של שנים עשר מנה ובין הערבים הנדוין של שמונה מאות זוז דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בשחר היה לובש של שמונה עשר מנה ובין הערבים של שנים עשר מנה הכל שלשים מנה אלו משל צבור ואם רצה להוסיף מוסיף משלו

ר’ עובדיה מברטנורא

פלוסין
בוץ דק ויפה הבא מארץ רעמסס, תרגום ירושלמי רעמסס, פילוסא

הנדואין
מארץ הודו

ובין הערבים
בגדים שלובש להוצאת כף ומחתה

הכל שלושים מנה
להכי הדר כללינהו, תנא לאשמועינן דשלושים מנה סך הכל לומר לך שאם פוחת לאותן של שחרית וריבה לאותן של ערבית לית לן בה

אם רצה להוסיף מוסיף משלו
ובלבד שיתן אותו תוספת מתנה להקדש

——————————
משנה ח

בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו לדרום ופניו למערב והכהן עומד במזרח ופניו למערב וסומך שתי ידיו עליו ומתודה וכך היה אומר אנא השם עויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך כי ביום הזה יכפר עליכם וגו’ והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

ר’ עובדיה מברטנורא

בין האולם ולמזבח
כל צפון העזרה היה כשר מן הדין להעמדת הפר, דכולה לפני ה’ היא, ולא היו מעמידים הפר בין האולם ולמזבח קרוב להיכל אלא משום חולשא דכהן גדול שלא יכבד עליו טורח משא מזרק הדם למרחוק

ראשו לדרום ופניו למערב
בדין היה שיהיה ראשו להיכל שהוא במערב ואחוריו למזבח אלא שמא יטיל גללים וגנאי הוא להראות בית הרעי שלו לצד מזבח לפיכך היה ראשו לדרום וזנבו לצפון דהכי שפיר טפי. ואמצע גופו בין האולם ולמזבח ועוקם ראשו עד שיהיו פניו למערב

והכהן עומד
ואחוריו למזרח

image

Download Audio File