Yevamos 5:6-6:1

משנה ו

חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה מאמר ונתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין בתחלה בין באמצע בין בסוף והבעילה בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום באמצע ובסוף יש אחריה כלום רבי נחמיה אומר אחת בעילה ואחת חליצה בין בתחלה בין באמצע בין בסוף אין אחריה כלום

ר’ עובדיה מברטנורא

חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל
איבם אחד ויבמה אחת קאי. ואף על גב דתנא לעיל, הדר תניא הכא משום סיפא דבעי לאפלוגי בין ביאה לחליצה, דחליצה בין בתחלה בין באמצע בין בסוף אין אחריה כלום, והביאה דוקא בזמן שהיא בתחלה. ולאשמועינן נמי פלוגתא דר’ נחמיה ורבנן

בין בתחלה בין באמצע
כגון גט לזו וחלץ לזו וחזר ועשה בה מאמר או בבעלת הגט, לא מהני המאמר ולא בעינן גט למאמרו

בסוף
אחר מאמר וגט חלץ

אין אחריה כלום
וחליצה גמורה היא, ואי הדר ועביד מאמר לא בעיא גט, משום דחליצה גירושין גמורים נינהו, ואע”ג דהיא חליצה פסולה

הביאה באמצע
כגון גט לזו ובעל לזו וחזר ועשה מאמר בשלישית, אסור בקרובותיה

בסוף
גט לזו ומאמר לזו וחזר ובא עליה על האחת, יש אחר ביאה זו זיקת יבמין, וכי מפיק לה בעיא חליצה ולא סגי לה בגט

אין אחריה כלום
ונפקא בגט בלא חליצה. ואי הדר וקידש לאידך אחר ביאה אין במעשיו כלום

———————
פרק ו

משנה א

הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חלק בין ביאה לביאה

ר’ עובדיה מברטנורא

הבא על יבמתו. שוגג
כסבור אשה אחרת היא

מזיד
לשם זנות ולא למצות יבום

אפילו הוא שוגג והיא מזידה
לא מבעיא היכא דהיא מכוונה למצוה, אלא אפילו היכא דתרווייהו לא מכווני למצוה, כגון שהוא מכוין לאשה אחרת והיא נתכוונה לשם זנות, קנה, דאמר קרא יבמה יבא עליה, מכל מקום

המערה
שלא גמר ביאתו אלא הכניס עטרה בלבד. ופגיעה עטרה בלא הכנסה קרויה נשיקה

קנה
וזכה בנחלה, ויוצאת בגט אם בא להוציאה

לא חלק בין ביאה לביאה
בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה, דכתיב משכבי אשה, מגיד הכתוב ששתי משכבות יש באשה

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now