Yevamos 2:5-6

משנה ה

מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום ואחיו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית מי שיש לו בן מכל מקום פוטר אשת אביו מן היבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית

ר’ עובדיה מברטנורא

אח מכל מקום
ואפילו ממזר

אחיו לכל דבר
ליורשו וליטמא לו

שפחה ונכרית
ולדה בתרה אזיל, דכתיב בשפחה האשה וילדיה תהיה לאדוניה. ובנכרית כתיב כי יסיר את בנך מאחרי, ומדלא כתיב כי תסיר, שמע מינה הכי קאמר, בתך לא תתן לבנו כי יסיר בעל בתך את בנך שתלד לו בתך מאחרי, אבל אבתו לא תקח לבנך לא מהדר, שאין הבן הבא מן הנכרית קרוי בנך אלא בנה

———————————
משנה ו

מי שקדש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזה מהן קדש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם

ר’ עובדיה מברטנורא

ואינו יודע איזו קידש
ואסור בשתיהן, משום דכל חדא וחדא איכא למימר זו אחות אשה

חולץ לשתיהן
דלא ידע איזו היא יבמתו. ומיחלץ לחדא וליבומי לאידך, לא אפשר, דאחות חלוצתו היא, ואסורה לו מדרבנן בחייה. ויבומי ברישא נמי לא, דדילמא לא זו היא יבמתו וקפגע באחות זקוקתו דהויא כאשתו

היו לו שנים, אחד חולץ
תחלה לאחת, והשני אם רצה ליבם לשניה מיבם, שאם זו יבמתו שפיר, ואם אחותה היא, לא פגע באחות זקוקתו, משום דחליצה דהך אפקעתא לזיקה

קדמו וכנסו
קודם שנמלכו בבית דין

אין מוציאין אותן מידם
משום דכל חד וחד אמר, אנא שפיר נסבי. ואי נמי הוי איפכא שהראשון שכנס ליבום כנס אחות זקוקתו, ההיא שעתא הוא דעבד איסורא, ומשבא אחיו ויבם את השניה שהיא יבמתו, פקעא זיקתה למפרע מאידך

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now