Terumos 9:4-5

משנה ד

גדולי תרומה תרומה וגדולי גדולין חולין אבל הטבל ומעשר ראשון וספיחי שביעית ותרומת חוצה לארץ והמדומע והבכורים גדוליהן חולין גדולי הקדש ומעשר שני חולין ופודה אותם בזמן זרעם

ר’ עובדיה מברטנורא

גדולי תרומה תרומה
מדרבנן עבדו רבנן תקנתא משום תרומה טמאה ביד כהן, כי היכי דלא לישהי לה לגביה עד זמן הזרע כדי לזרעה ואתי בה לידי תקלה, ומשום הכי גזרו שיהיו גדולי תרומה כתרומה

וגדולי גדולין חולין
אם חזר וזרע אותן גדולין, גדוליהן חולין

הטבל
גדוליו חולין, משום דרובו חולין

ומעשר ראשון
נמי משום דרובו חולין

וספיחי שביעית
לפי שאינן מצויין ואינן נוהגים בכל שנה

ותרומת חוצה לארץ
נמי לפי שאינה מצויה

והמדומע
שרובו חולין

ובכורים
שאינן מצויין שאינן נוהגים אלא בשבעת המינים

גדולי הקדש ומעשר שני חולין
שאם זרע מהן סאה אחת והוסיף כמה סאה, חולין. אף בדבר שאין זרעו כלה

ופודה אותם בזמן זרעם
פודה כל האוצר בדמי אותה סאה

—————–

משנה ה

מאה לגנה של תרומה ואחת של חולין כולן מותרין בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו מאה של חולין ואחת של תרומה כולן אסורין

ר’ עובדיה מברטנורא

מאה לגנה של תרומה
שדה שנזרעה ערוגות ערוגות ויש בה מאה ערוגות של תרומה ואחת של חולין ולא ידיע הי דחולין

כולן מותרים
קולא הוא שהקילו בגדולי תרומה דערוגה אחת של חולין מתרת ערוגות רבות בדבר שזרעו כלה. אבל בדבר שאין זרעו כלה, אחת של תרומה אוסרת מאה של חולין, לפי שאין הקרקע עולה באחת ומאה

Download Audio File