Terumos 8:8-9

משנה ח

חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום תורפה יניחנה במקום המוצנע ואם היתה מגולה יכסנה ורבי יהושע אומר אם היתה מונחת במקום מוצנע יניחנה במקום תורפה ואם היתה מכוסה יגלנה רבן גמליאל אומר אל יחדש בה דבר

ר’ עובדיה מברטנורא

ספק טומאה
כגון שתי חביות ברשות היחיד ונגע שרץ באחת מהן ולא ידיע להי מינייהו, ושתיהן תלויות

במקום התורפה
מקום של הפקר ועומדת ליפסד שם

יניחנה במקום המוצנע
דעדיין מוזהר על שמירתה, דכתיב את משמרת תרומתי, בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה, דתרווייהו בעו שמור

ר’ יהושע אומר וכו
דסבר תרומתי כתיב בלא וי”ו, ויש אם למסורת

אל יחדש בה דבר
שאין צריך לשמרה, ואף אסור לגרום לה טומאה. והלכה כרבן גמליאל

—————————-

משנה ט

חבית שנשברה בגת העליונה והתחתונה טמאה מודה ר’ אליעזר ור’ יהושע שאם יכולים להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו ר’ אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה בידיו

ר’ עובדיה מברטנורא

בגת העליונה
מקום שעוצרים שם

והתחתונה
בור על פני הגת שהיין יורד לתוכו

טמאה
חולין טמאים יש בה, וראויין לו בימי טומאתו, או למי שאינו אוכל חוליו בטהרה, ואם תפול לתוכו התרומה הוה ליה מדומע טמא, ואף לכהן לא חזיא

שאם יכולים להציל ממנה רביעית
אם יכול לחזר אחר כלים ולהציל ממנה רביעית בטהרה קודם שתרד כולה ותטמא

יציל
יחזר אחר כלים ויציל, ואעפ”י שבתוך כך שיחזר אחר כלים תרד מן התרומה לחולין שבתחתונה ויפסדו החולין, לא יטמא התרומה בידים להציל החולין, כיון שיכול להציל ממנה רביעית הלוג בטהרה שהוא דבר חשוב

ואם לאו
שלא ימצא כלי טהור, וסוף סוף כולה לטומאה אזלא, בהא פליגי, דרבי יהושע סבר יטמאנה ביד, להציל את החולין כדקתני סיפא ועל זו ועל זו אמר ר’ יהושע וכו’. ור’ אליעזר סבר אף ע”ג דסוף סוף כולה לטומאה אזלא לא יטמאנה ביד להציל החולין. ואין הלכה כרבי אליעזר

Download Audio File