Terumos 4:11-12

משנה יא
סאה תרומה שנפלה על פי מגורה וקפאה רבי אליעזר אומר אם יש בקפוי מאה סאה תעלה באחד ומאה ורבי יהושע אומר לא תעלה סאה תרומה שנפלה ע”פ מגורה יקפיאנה ואם כן למה אמרו תרומה עולה באחד ומאה אם אינו ידוע אם בלולות הן או לאין נפלה

ר’ עובדיה מברטנורא

מגורה
אוצר שאוגרים בו התבואה

וקפאה
הסיר מה שלמעלה, תרגום ויצף הברזל וקפא פרזלא

אם יש בקפוי תעלה באחד ומאה
מפרש בירושלמי דהכי קאמר אם יש בקפוי עם מה שתחתיו אחד ומאה תעלה, ורבי אליעזר לטעמיה דאמר התחתונות מעלות את העליונות, וקמ”ל דאע”ג דקפאה וגלי דעתיה שלא נתערבה עם התחתונות, אף עפ”כ התחתונות מסייעות לבטל

ורבי יהושע אומר לא תעלה
רבי יהושע לטעמיה דאמר לעיל שאין התחתונות מסייעות לבטל

סאה תרומה וכו
סיומא דמלתיה דר’ יהושע היא, והכי קאמר כיון דלא תעלה כיצד יעשה

יקפיאנה
יסיר מה שצף למעלה ומעט סביב לה עד שידע שהסיר כולה, והשאר הכל חולין

א”כ למה אמרו
מתניתין פריך על מלתיה דר’ יהושע. אם כן באיזה מקום אמרו תרומה צריכה א’ ומאה, כיון שיש תקנה בקפוי. ומשני בשאין ידוע אם נבללה הסאה במגורה אחר שנפלה על פי המגורה, אי נמי מתחלה אין ידוע להיכן נפלה. והלכה כרבי יהושע

—————————————
משנה יב
שתי קופות ושתי מגורות שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהם ואין ידוע לאיזו מהן נפלה מעלות זו את זו רבי שמעון אומר אפילו הם בשתי עיירות מעלות זו את זו

ר’ עובדיה מברטנורא

שתי קופות
בכל אחת חמשים סאה

ואין ידוע לאיזו מהן נפלה
ושתיהן אסורות מספק, מסייעות זו את זו לבטל, ואם רצה להעלות סאה מזו מעלה, מזו מעלה, מחצה מזו ומחצה מזו מעלה. ושתי קופות אפילו הן בשני בתים ואין ידוע לאיזו מהן נפלה סאה של תרומה, מעלות זו את זו, מפני שדרכן להתפנות, והן מטלטלות ממקום למקום, ופעמים שמתערבות זו עם זו. אבל שתי מגורות שאינן מטלטלות, בזמן ששתיהן בבית אחד, מעלות זו את זו, ואם הן בשני בתים אין מעלות זו את זו

ר”ש אומר אפילו הן בשתי עיירות
ואין הלכה כר”ש

Download Audio File