Terumos 2:2-3

משנה ב
אין תורמין מן הטמא על הטהור ואם תרם שוגג תרומתו תרומה ומזיד לא עשה כלום וכן בן לוי שהיה לו מעשר טבל היה מפריש עליו והולך שוגג מה שעשה עשוי מזיד לא עשה כלום רבי יהודה אומר אם היה יודע בו בתחלה אע”פ שהוא שוגג לא עשה כלום

ר’ עובדיה מברטנורא

אין תורמין מן הטמא על הטהור
משום פסידא דכהן

ואם תרם שוגג תרומתו תרומה
ודוקא שהיתה לה שעת הכושר והגיעה לעונת מעשרות קודם שנטמאה דמדאורייתא תרומה מעלייתא היא, אבל אם נטמאת קודם שהגיע לעונת מעשרות לא הויא תרומה מדאורייתא, ואם תרם אפילו שוגג אין תרומתו תרומה

מעשר טבל
מעשר ראשון שלא נטלה ממנו תרומת מעשר

היה מפריש עליו והולך
היה מפריש מזה על שאר מעשרותיו

אם היה יודע בו בתחלה
שהוא טבל או שהוא טמא, אע”פ שבשעה שתרם היה שוגג ששכח שהוא טבל או שהוא טמא הוי שוגג קרוב למזיד, ולא עשה ולא כלום. ואין הלכה כרבי יהודה

——————————–

משנה ג
המטביל כלים בשבת שוגג ישתמש בהם מזיד לא ישתמש בהם המעשר והמבשל בשבת שוגג יאכל מזיד לא יאכל הנוטע בשבת שוגג יקיים מזיד יעקור ובשביעית בין שוגג בין מזיד יעקור

ר’ עובדיה מברטנורא

המטביל כלים בשבת
שאסור להטביל כלים טמאים להעלותם מידי טומאתן בשבת, מפני שנראה כמתקן כלי

המעשר
שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת מפני שהוא מתקן

והמבשל בשבת
בשוגג, יאכל אותו תבשיל למוצאי שבת, אבל לא בשבת עצמו. ובמזיד לא יאכל הוא, אבל אחרים אוכלים למוצאי שבת דכתיב ושמרתם את השבת כי קדש היא, היא קדש ואין מעשיה קדש

ובשביעית בין שוגג בין מזיד יעקור
שנחשדו ישראל על השביעית ולא נחשדו על השבת

Download Audio File