Terumos 11:7-8

משנה ז

וכן חבית של שמן שנשפכה אין מחייבין אותו להיות יושב ומטפח אלא נוהג בה כדרך שהוא נוהג בחולין

ר’ עובדיה מברטנורא

מטפח
מאסף את השמן בטפח שלו, כלומר מקנחו באצבעותיו

—————————-
משנה ח

המערה מכד לכד ונוטף שלש טפים נותן לתוכה חולין הרכינה ומיצה הרי זו תרומה וכמה תהא בתרומת מעשר של דמאי ויוליכנה לכהן אחד משמנה לשמינית

ר’ עובדיה מברטנורא

המערה
יין או שמן של תרומה מכד לכד, ואחר שעירה כל מה שבתוכו נטפו ממנו שלש טפין, טפה אחר טפה, כדרך הכלים לאחר שעירה כל מה שבתוכן

נותן לתוכה חולין
וא”צ לקנחה יפה קודם שיתן החולין לתוכה

הרכינה
הטה אותה על צדה, להבית שהיה בה תרומה אחר שעירה כל מה שבתוכה ומיצה היין או השמן שהיה בה ונראה כנוס בתוכה

הרי זו תרומה
ולא אמרינן חולין הן הואיל ועירה כל מה שבתוכה ונטפו ממנו שלש טפין

בתרומת מעשר של דמאי
שהמעשר שלו, ונותן תרומת מעשר לכהן, ואם יש בידו א’ משמנה שבשמינית הלוג צריך להוליכה לכהן, אבל פחות לא. והני מילי בטמא, אבל בטהור אפילו כל שהוא צריך לחזר בדמאי, אבל בודאי בין טמא בין טהור בין רב בין מעט צריך לחזר אחר כהן

Download Audio File