Terumos 10:3-4

משנה ג

הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין תרומה רבי מאיר אוסר ורבי יהודה מתיר רבי יוסי מתיר בשל חטים ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות

ר’ עובדיה מברטנורא

הרודה
הוצאת הפת מן התנור נקראת רדייה

ונתנה ע”פ חבית של יין של תרומה
דהשתא הפת קולטת ושואבת מריח היין

ר”מ אוסר
דסבר ריחא מילתא היא

ורבי יהודה מתיר
דסבר ריחא לאו מילתא היא

מפני שהשעורים שואבות
מושכות מלחלוחית יין של תרומה. והלכה כרבי יוסי

———————–

משנה ד

תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה בו הפת מותרת שאין טעם כמון אלא ריח כמון

ר’ עובדיה מברטנורא

אלא ריח כמון
דדוקא ריח של כמון נכנס לתוך הפת, וריחא לאו מלתא היא בין בתרומה בין בכל איסורין שבתורה. ואי משום דהוסק התנור בתרומה, אין איסורה אסור הנאה

Download Audio File