Temurah 5:5-6

משנה ה

הרי זו תחת זו תמורת זו חלופת זו הרי זו תמורה זו מחוללת על זו אינו תמורה ואם היה הקדש בעל מום יוצא לחולין וצריך לעשות דמים

ר’ עובדיה מברטנורא

תחת זו חליפת זו תמורת זו

כולן לשון תמורה הן

מחוללת

לשון חילול הוא. ולא אמר כלום, שאין בהמת קודש תמימה יוצאה לחולין

ואם היה הקדש בעל מום יצא לחולין

אע”פ שאינו שוה כמו ההקדש בעל מום. דדבר תורה אפילו הקדש שוה מאה מנה שחללו על שוה פרוטה, מחולל. ואע”פ שיצא לחולין מן התורה, צריך לעשות דמים מדרבנן, כלומר, להשלים הדמים שלא יתאנה ההקדש. אבל מן התורה אין אונאה להקדש, דכתיב אל תונו איש את אחיו, אחיו ולא הקדש

משנה ו

הרי זו תחת חטאת ותחת עולה לא אמר כלום תחת חטאת זו ותחת עולה זו תחת חטאת ותחת עולה שיש לו בתוך הבית היה לו דבריו קיימין אם אמר על בהמה טמאה ועל בעלת מום הרי אלו עולה לא אמר כלום הרי אלו לעולה ימכרו ויביא בדמיהם עולה

ר’ עובדיה מברטנורא

תחת חטאת או עולה

סתם ולא אמר תחת חטאת זו או עולה זו

לא אמר כלום

דכתיב לא יחליפנו ולא ימיר אותו, עד שיהיה ההקדש ידוע ומיוחד כשממיר בו

תחת חטאת זו

והיתה חטאת עומדת לפניו

הרי אלו לעולה

משמע לדמי עולה. דאי אינהו גופייהו בעי לאקרובי, הוה אמר הרי אלו עולה

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now