Taanis 4:7-8

משנה ז

שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור מלספר ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה רבי יהודה מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו חכמים

ר’ עובדיה מברטנורא

שבת שחל ט”ב
שבוע שחל ט’ באב להיות בתוכה

אסור לספר ולכבס
כל אותו שבוע עד שיעבור התענית

ובחמישי מותרים
כשהיו מקדשים על פי הראיה וחל תשעה באב להיות בערב שבת, מותרים לכבס בחמישי שלפני התענית מפני כבוד השבת

שני תבשילין
אין אסור משום שני תבשילין אלא דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי, אבל דבר הנאכל כמות שהוא חי כגון חלב וגבינה וקטניות בזמן שהיא לחה, אע”פ שבשלן אין בהן משום שני תבשילין

ולא יאכל בשר ולא ישתה יין
ה”מ לאחר חצי היום ובסעודה המפסקת שאין דעתו לאכול אחריה סעודת קבע. אבל קודם חצי היום אפילו בסעודה המפסקת, או בסעודה שאינה מפסקת אפילו לאחר חצי היום, שרי לאכול ב’ תבשילין, ובבשר ויין

רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה
אם היה רגיל בשני תבשילין אוכל תבשיל אחד, היה רגיל בשני כוסות של יין שותה כוס אחד. ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל

בכפיית המטה
שכופה המטה על פניה ולא ישכב עליה אלא בקרקע. ואין הלכה כר’ יהודה

———————————-
משנה ח

אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו כל הכלים טעונין טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה שקר החן והבל היופי אשה יראת ה’ היא תתהלל ואומר תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זו מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן

ר’ עובדיה מברטנורא

כט”ו באב
שבו כלו מתי מדבר בשנת המ’. ובו נתבטלו אותן השומרים שהושיב ירבעם בן נבט שהיו מונעים את ישראל שלא יעלו לרגל. ובו נתנו הרוגי ביתר לקבורה. ובו היו פוסקים מלכרות עצים למערכה לפי שמאז תש כחה של חמה, שאין בה כח ליבש העצים מלחותן

ויום הכפורים
שבו נתנו לוחות האחרונות, והוא יום מחילה וסליחה

שאולים
שכולן שואלין, אפילו עשירות, שלא לבייש את מי שאין לו

טעונים טבילה
קודם שילבשום. לפי שאין כל אחת בקיאה בחברתה שמא נדה היתה

יוצאות וחולות
כמו, אז תשמח בתולה במחול

במלך שלמה
הקב”ה שהשלום שלו

אמו
כנסת ישראל

זה מתן תורה
יוה”כ שבו נתנו לוחות אחרונות

זה בנין בית המקדש
שנתחנך ביוה”כ

סליק מסכת תענית

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now