Sotah 9:8-9

משנה ח

עד אחד אומר ראיתי את ההורג ועד אחד אומר לא ראית אשה אומרת ראיתי ואשה אומרת לא ראית היו עורפין עד אחד אומר ראיתי ושנים אומרים לא ראית היו עורפין שנים אומרים ראינו ואחד אומר להן לא ראיתם לא היו עורפין

ר’ עובדיה מברטנורא

עד אחד אומר ראיתי ועד אחד אומר לא ראית
וכגון שבאו שניהם בבת אחת היו עורפים. אבל אם בא אחד תחלה ואמר ראיתי את ההורג, והימנוהו כבי תרי, שהתורה האמינתהו דכתיב לא נודע מי הכהו, הא נודע אפילו על פי עד אחד אין עורפין, אע”פ שבא עד אחד אח”כ והכחישו, אינו נאמן השני, שאין דבריו של אחד במקום שנים

עד אחד אומר ראיתי ושנים אומרים לא ראית היו עורפים
וכגון שהשנים והאחד פסולי עדות הן, דבפסולי עדות הלך אחר רוב דעות

—————————–
משנה ט

משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה משבא אליעזר בן דינאי ותחינה בן פרישה היה נקרא חזרו לקרותו בן הרצחן משרבו המנאפים פסקו המים המרים ורבן יוחנן בן זכאי הפסיקן שנאמר לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם וגו’ משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים בטלו האשכלות שנאמר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי

ר’ עובדיה מברטנורא

בטלה עגלה ערופה
לפי שמכירין היו בהם מי רגיל להרוג

בטלו האשכולות
איש שהכל בו. כלומר תורתם אמת מבלי דופי

Download Audio File