Sotah 9:4-5

משנה ד

מאין היו מודדין רבי אליעזר אומר מטיבורו רבי עקיבא אומר מחוטמו רבי אליעזר בן יעקב אומר ממקום שנעשה חלל מצוארו

ר’ עובדיה מברטנורא

ר”א אומר מטיבורו

קסבר עיקר חיותא בטיבוריה הוא

ר’ עקיבא אומר מחוטמו
עיקר חיותא מחוטמו הוא, דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו

ממקום שנעשה חלל מצוארו
דאין קרוי חלל אלא מן הצואר, כדכתיב על צוארי חללי רשעים, הלכך ממנו היו מודדים, כדכתיב אל החלל. והלכה כר”ע

——————————-
משנה ה

נפטרו זקני ירושלם והלכו להן זקני אותה העיר מביאין עגלת בקר אשר לא משכה בעול ואין המום פוסל בה ומורידין אותה לנחל איתן ואיתן כמשמעו קשה אף על פי שאינו איתן כשר ועורפין אותה בקופיץ מאחוריה ומקומה אסור מלזרוע ומלעבוד ומותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים

ר’ עובדיה מברטנורא

נפטרו זקני ירושלים
שאינן באין אלא למדוד, כדכתיב ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו

אע”פ שאינו איתן כשר
שלא נאמר איתן לעכובא אלא למצוה

בקופיץ
סכין גדול

מאחוריה
ממול ערפה

מקומה אסור
לעולם

ומותר לסרוק שם פשתן
עבודה שאינה בגופה של קרקע, דכתיב אשר לא יעבד ולא יזרע, מה זריעה מיוחדת שהיא בגופו של קרקע אף כל עבודה שהיא בגופו של קרקע

לנקר שם אבנים
לסתת שם אבנים

Download Audio File