Sotah 8:5-6

משנה ה

ויספו השוטרים לדבר אל העם וגו’ רבי עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה ר’ יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתירא מן העבירות שבידו לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן רבי יוסי אומר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין הרי הוא הירא ורך הלבב

ר’ עובדיה מברטנורא

ויספו השוטרים
על דברי כהן

בקשרי המלחמה
כשמתקשרין לעמוד צפופין שלא יפרקום אויבים

לפיכך
שהירא זהו הירא מעבירות שבידו, תלתה תורה בבנה ונטע ואירס לחזור בגללן, כדי שיתלו בכך החזרה ולא יתבייש לומר עליו מעבירות שבידו הוא ירא וחוזר

ר’ יוסי אומר אלמנה לכהן גדול וכו
לר’ יוסי הגלילי אפילו עבר על דברי סופרים חוזר. ולר’ יוסי עד שיעבור על דברי תורה, דומיא דאלמנה לכהן גדול

————————–
משנה ו

והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם ובעקבו של עם מעמידין זקיפין לפניהם ואחרים מאחוריהם וכשילין של ברזל בידיהן וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו שתחלת ניסה נפילה שנאמר נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם ולהלן הוא אומר וינוסו ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים וגו

ר’ עובדיה מברטנורא

ובעקבו של עם
בסופו של עם, שמשמרים שלא יחזרו האחרונים לאחוריהם לנוס

זקפים
גבורים ממונים לכך שאם יפול אחד מן הנלחמים יעמידוהו ויזקפוהו

ואחרים מאחוריהם וכשילין של ברזל בידיהם
לשמור שלא ינוסו

כשילים
קרדומות של ברזל

לקפח את שוקיו
לחתוך את שוקיו

שתחלת ניסה נפילה
לשון מסורס הוא, שתחלת נפילה ניסה

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now