Sotah 8:3-4

משנה ג

ואלו שאינן חוזרין הבונה בית שער אכסדרה מרפסת הנוטע ארבעה אילני מאכל וחמשה אילני סרק המחזיר את גרושתו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין לא היה חוזר רבי יהודה אומר אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר רבי אליעזר אומר אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר

ר’ עובדיה מברטנורא

אילני סרק
כגון ארזים ושקמים שאינם עושים פרי

והמחזיר את גרושתו
ואירסה, אינו חוזר, שאינה חדשה לו, וקרא כתיב אשה חדשה

אלמנה
ואירסה כהן גדול, אינו חוזר בשבילה, דכתיב ולא לקחה, והיה אפשר לומר ולא לקח, מאי לקחה, שתהא ראויה לו ללקיחה

על מכונו
סתרו ובנאו כמדה ראשונה. אינו חוזר, דלאו חדש הוא, וגרע מהלוקח והיורש

הבונה בית לבנים בשרון
מקום הוא ששמו שרון, ואין הקרקע שלו יפה ללבנים, ולא הוי דבר של קיימא, שהיו צריכין לחדשה שני פעמים כל שבע שנים

—————————-
משנה ד

ואלו שאין זזין ממקומן בנה בית וחנכו נטע כרם וחללו הנושא את ארוסתו הכונס את יבמתו שנאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת לביתו זה ביתו יהיה זה כרמו ושמח את אשתו זו אשתו אשר לקח להביא את יבמתו אינן מספיקין מים ומזון ואינן מתקנין את הדרכים

ר’ עובדיה מברטנורא

ואלו שאין זזין ממקומן
דהנך דלעיל הולכים עד הגבול ושם שומעין דברי כהן וחוזרים מן המערכה לתוך ארץ ישראל ואין חוזרין לבתיהן אלא עוסקים לספק מים ומזון להולכים למלחמה. ואלו אין זזין ממקומן ואפילו ללכת עד הספר ולשוב על פי כהן

הבונה בית וחנכו
ולא דר בו עדיין שנה. וכן הנוטע כרם וחללו, ועדיין לא עברה שנה רביעית שלימה עליו

נקי יהיה לביתו
בשביל ביתו

יהיה
לריבויא הוא. הוסיף לך הכתוב הויה אחרת להיות כזו

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now