Sotah 3:3-4

משנה ג

עד שלא נמחקה המגילה אמרה איני שותה מגילתה נגנזת ומנחתה מתפזרת על הדשן ואין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת נמחקה המגילה ואמרה טמאה אני המים נשפכין ומנחתה מתפזרת על הדשן נמחקה המגילה ואמרה איני שותה מערערים אותה ומשקין אותה בעל כרחה

ר’ עובדיה מברטנורא

מגילתה נגנזת
בצד ההיכל

ומנחתה מתפזרת על הדשן
ונשרפת על בית הדשן שהיה בעזרה ששורפים שם פסולי קדשי קדשים, דהואיל וקדשה בכלי שרת טעונה שריפה בעזרה

ואין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת
דבעינן כתיבה לשמה, דכתיב ועשה לה הכהן, כל עשייתה לשמה

המים נשפכים
דכיון דאמרה טמאה אני, בדוקה ועומדת היא. ומים המרים לא נתנו אלא לברר בהם את הספק

מערערים אותה
דדלמא טהורה היא, ומחמת בעיתותא קאמרה

————————-
משנה ד

אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות והיא מתמלאת גידין והם אומרים הוציאוה הוציאוה שלא תטמא העזרה אם יש לה זכות היתה תולה לה יש זכות תולה שנה אחת יש זכות תולה שתי שנים יש זכות תולה שלש שנים מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה רבי אליעזר אומר כל המלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלות רבי יהושע אומר רוצה אשה בקב ותפלות מתשעה קבין ופרישות הוא היה אומר חסיד שוטה ורשע ערום ואשה פרושה ומכות פרושין הרי אלו מכלי עולם

ר’ עובדיה מברטנורא

אינה מספקת לשתות וכו
בגמרא מוכיח דמתניתין ר’ עקיבא היא דסבר כר”ש דאמר מקריב מנחתה ואח”כ משקה אותה, דכמה דלא קרבה מנחתה לא בדקי לה מיא, דכתיב מנחת זכרון מזכרת עון

מתמלאת גידים
מתוך שבשרה נפוח נראית כמלאה גידים

שלא תטמא את העזרה
לא מטומאת מת קאמר, אלא שלא תפרוס נדה ותטמא שער נקנור ועזרת נשים שתצא דרך שם, שנדה וזבה אסורין לכנוס בהר הבית. אבל המת עצמו מותר להכניסו להר הבית ולשער נקנור שלא נתקדשו בקדושת העזרה

יש לה זכות וכו
בגמרא מפרש דזכות דתורה הוא דתולה לה שהוליכה בניה לבית הספר והמתינה לבעלה שיצא חוץ לעיר לעסוק בתורה

כאילו מלמדה תפלות
חבור משכב אנשים. שמתוך התורה היא מבינה ערמימות ועושה דבריה בהצנע. כדכתיב אני חכמה שכנתי ערמה

רוצה אשה בקב
ליזון מזונות מועטים, ויהא תשמיש מצוי לה

מתשעה קבין ופרישות
לפרוש מן התשמיש, הלכך אין טוב שתלמוד תורה

חסיד שוטה
מפרש בגמרא כגון דטבעה אשה בנהר ואמר לאו אורח ארעא לאסתכולי באתתא ולאצולה

רשע ערום
כגון המטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו. ומשנפתחו בלב הדיין שערי זכות לדברי זה, קשה לסלקן, והרי רשעתו וערמתו של זה שעבר על לא תשיא שמע שוא

ואשה פרושה
כגון אשה כשפנית שהיתה עוצרת רחם הנשים היולדות בכשפיה ובשעה שהיתה היולדת מקשה בלדתה היתה אומרת אלך ואתפלל אולי תקובל תפלתי וסותרת כשפיה ויולדת

ומכות פרושים
שמכה עצמו להראות שהוא עניו וצנוע, כגון שמהלך עקב בצד גודל ואינו מרים רגלו מן הארץ ומתוך כך מנקף אצבעותיו באבנים, והוא שנקרא בגמרא פרוש נקפי. או מי שעושה עצמו כעוצם עיניו שלא להסתכל בנשים, ומתוך כך מכה ראשו בכותל ויוצא ממנו דם, והוא הנקרא פרוש קוזאי, כלומר שמקיז דם מראשו מחמת פרישותו

הרי אלו מכלי העולם
שרוצים להראות לבריות שהם חסידים ואין תוכם כברם

Download Audio File