Shevuos 7:8-8:1

משנה ח

ואלו נשבעים שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופין והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן הבית אמר לו מה את טועניני רצוני שתשבע לי חייב חלקו השותפין והאריסין אין יכול להשביעו נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל והשביעית משמטת את השבועה

ר’ עובדיה מברטנורא

שלא בטענה
שלא בטענת ברי אלא בטענת שמא, שטוענו שמא עכבת משלי. ומשום דכל הני מורו היתר לעצמם לפי שטרחו בנכסים, משום הכי רמו רבנן שבועה עלייהו

והאפוטרופים
שנתעסקו בממון אדם להכניס ולהוציא ולישא וליתן. אבל באפוטרופוס של יתומים, אם מינהו ב”ד ישבע, ואם אבי יתומים מינהו לא ישבע

והאשה הנושאת ונותנת בתוך הבית
שהושיבה בעלה חנונית או אפטרופא על נכסיו

ובן הבית
אחד מן האחין שנתעסק בנכסים משמת אביהן

חלקו
ולא השביעוהו בשעת החלוקה

נתגלגלה לו שבועה
אצלם אחרי כן, מגלגלין גם את זו עליו. וכדרך שמגלגלין בשבועת התורה ובשבועה שהיא כעין של תורה, כך מגלגלין בשבועת היסת

והשביעית משמטת את השבועה
לאו אהנך שבועות דשותפין קאי, דהא אין שביעית משמטת שותפות ולא שבועתה. אלא מלוה ושבועתה היא משמטת

—————————
פרק ח

משנה א

ארבעה שומרין הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר שומר חנם נשבע על הכל והשואל משלם את הכל נושא שכר והשוכר נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמים את האבדה ואת הגניבה

ר’ עובדיה מברטנורא

ארבעה שומרים הם
ודיניהן שלשה

נושא שכר
שומר בשכר

נשבע על הכל
שלא פשע

משלם את הכל
כל הנך דתנינן במתניתין, שבויה ושבורה ומתה וגניבה ואבדה. אבל מתה מחמת מלאכה, אינו משלם, דלאו לאוקמה בכילתא שאלה. והמשנה הזאת מפורשת בהשוכר את הפועלים

Download Audio File