Shekalim 5:3-4

משנה ג

ארבעה חותמות היו במקדש וכתוב עליהן עגל זכר גדי חוטא בן עזאי אומר חמשה היו וארמית כתוב עליהן עגל זכר גדי חוטא דל וחוטא עשיר עגל משמש עם נסכי בקר גדולים וקטנים זכרים ונקבות גדי משמש עם נסכי צאן גדולים וקטנים זכרים ונקבות חוץ משל אילים זכר משמש עם נסכי אילים בלבד חוטא משמש עם נסכי שלש בהמות של מצורעין

ר’ עובדיה מברטנורא

ד’ חותמות היו במקדש
ג’ חותמות לג’ נסכין חלוקים של בהמות. חותם ראשון לנסכי בקר, והן ג’ עשרונים סולת בלול בחצי ההין שמן, ויין לנסך חצי ההין, וחותמן עגל. והב’ זכר לנסכי איל, שתרגום איל דכרא, ונסכיו שתי עשרונים סולת בלול בשמן שלישית ההין, ויין לנסך שלישית ההין. והג’ גדי, לנסכי כבש בן שנתו, והן עשרון סולת בלול ברביעית ההין שמן, ויין לנסך רביעית ההין. והד’ חוטא, והם נסכיו של מצורע עשיר שמביא ג’ בהמות וצריך עשרה לוגין שמן, ט’ לג’ כבשים ואחד למתן תנוך ובהונות. וקרי ליה חוטא משום דאמרינן בערכין על שבעה דברים נגעים באין

חמשה היו
שני חותמות היו למצורע

חוטא דל וחוטא עשיר
לפי שמצורע עני אינו מביא אלא בהמה אחת. ואם לא היה למצורע אלא חותם אחד היו נותנים למצורע עני שלש עשרונות. ות”ק סבר למצורע עני נותנים לו חותם גדי. והלכה כתנא קמא

וארמית כתוב עליהן
שרוב דיבורם בלשון ארמי היה

זכרים ונקבות
בין לנסכי עולות שאינן באות אלא זכרים בין לנסכי שלמים שבאים זכרים או נקבות. ועולות ושלמים הן שטעונין נסכים כדכתיב עולה או זבח

——————————-
משנה ד

מי שהוא מבקש נסכים הולך לו אצל יוחנן שהוא ממונה על החותמות נותן לו מעות ומקבל ממנו חותם בא לו אצל אחיה שהוא ממונה על הנסכים ונותן לו חותם ומקבל ממנו נסכים ולערב באין זה אצל זה ואחיה מוציא את החותמות ומקבל כנגדן מעות ואם הותירו הותירו להקדש ואם פחתו היה משלם יוחנן מביתו שיד הקדש על העליונה

ר’ עובדיה מברטנורא

נותן לו מעות
כפי הנסכים שהוא צריך

בא לו אצל אחיה שהיה ממונה
לקנות נסכי יינות שמנים וסלתות, כדי שלא יהא צריך כל מביא קרבן לחזר אחר נסכים העשויין על טהרת הקדש

ואם הותירו הותירו להקדש
ולא אמרינן שמא מעותיו של יוחנן הם שנתערבו במעות של נסכים

Download Audio File