Shekalim 1:6-7

משנה ו

ואלו שחייבין בקלבון לוים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים אבל לא כהנים ונשים ועבדים וקטנים השוקל על ידי כהן על ידי אשה על ידי עבד על ידי קטן פטור ואם שקל על ידו ועל יד חבירו חייב בקלבון אחד רבי מאיר אומר שני קלבונות הנותן סלע ונוטל שקל חייב שני קלבונות

ר’ עובדיה מברטנורא

קלבון
קל בון. כלומר דבר קל ומועט שמוסיפין על מחצית השקל להכריע ביניהם

השוקל ע”י אשהכו’ פטור
כגון שהלוה להם, דכיון דפטורים הן לא מחייבי בקלבון. ואי לא הלוה להם אלא שפורע בשבילם, אפילו שוקל בשביל בר חיובא פטור מן הקלבון כדלקמן

אם שקל על ידו ועל יד חבירו
בשהלוהו מיירי, ושוקל שקל שלם מחצית השקל בשבילו ומחצית השקל שמלוה לחבירו

חייב קלבון אחד
דסבר הנותן מחצית השקל הקצוב בתורה פטור מן הקלבון, דכתיב זה יתנו, כזה יתנו ולא יותר. וב’ ששקלו שקל שלם אין נותנין אלא קלבון אחד

ר’ מאיר אומר שני קלבונות
ר”מ סבר השוקל מחצית השקל חייב בקלבון, הלכך שנים ששקלו שקל שלם חייבין ב’ קלבונות. ואין הלכה כר”מ

הנותן סלע
דהיינו שקל שלם לשולחני של הקדש, ונוטל ממנו מחציתו שנשאר לו ממנו. ושקל האמור כאן היינו מחצית השקל

נותן ב’ קלבונות
בהא מודה ת”ק דנותן ב’ קלבונות, אחד קלבון להכרע מחצית השקל שהוא נוטל מן ההקדש, ואחד דכיון שלא שקל מחצית השקל כמו שקצוב בתורה נתחייב בקלבון

———————————
משנה ז

השוקל על ידי עני ועל ידי שכנו ועל ידי בן עירו פטור ואם הלוום חייב האחין והשותפין שחייבין בקלבון פטורין ממעשר בהמה וכשחייבין במעשר בהמה פטורין מן הקלבון וכמה הוא קלבון מעה כסף דברי רבי מאיר וחכמים אומרים חצי

ר’ עובדיה מברטנורא

השוקל ע”י עני
בשביל עני

פטור
כיון שנותן להם במתנה

האחין השותפין שחייבין בקלבון
אחים שהם שותפים שחלקו וחזרו ונשתתפו שאז הן חייבין בקלבון כשאר שני אנשים ששקלו סלעים

פטורים ממעשר בהמה
כל הבהמות הנולדות להם כל ימי שותפותן אינן צריכין לעשרן, דדרשינן בפרק בתרא דבכורות, יהיה לך, ולא של שותפות, ומוקמינן להאי קרא במעשר ואע”ג דבבכור כתיב

וכשחייבים במעשר בהמה
היינו כשלא חלקו שאז חייבים במעשר, כדדרשינן יכול אפילו קנו בתפוסת הבית, ת”ל יהיה מ”מ

פטורים מן הקלבון
שממון אביהם בחזקתו עומד, והוי כאב ששוקל ע”י בניו וע”י שכניו דפטור

מעה כסף
אחד מעשרים וארבעה בסלע, ומשקלה ששה עשר שעורות

חצי מעה
אחד משמנה וארבעים, ומשקלה שמנה שעורות. והלכה כחכמים

Download Audio File