Shabbos 17:8-18:1

משנה ח

כל כסויי כלים שיש להם בית אחיזה ניטלים בשבת אמר רבי יוסי במה דברים אמורים בכסוי קרקע אבל בכסוי כלים בין כך ובין כך ניטלים בשבת

ר’ עובדיה מברטנורא

במה דברים אמורים בכסויי קרקעות
בגמרא קאמר דבכסויי כלים כ”ע לא פליגי דשרי אע”ג דלית להו בית אחיזה, ובכסויי קרקעות כגון כסוי של בור ודות כ”ע לא פליגי דאסור אי לית להו בית אחיזה. כי פליגי בכסויי כלים המחוברים לקרקעות, מר סבר כקרקעות דמיין, ומר סבר לאו כקרקעות דמיין. והלכה כחכמים שהמחובר לקרקע הרי הוא כקרקע

——————–
פרק יח

משנה א

מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש אבל לא את האוצר מפנין תרומה טהורה ודמאי ומעשר ראשון שנטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו והתורמוס היבש מפני שהוא מאכל לעניים אבל לא את הטבל ולא מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו ולא את הלוף ולא החרדל רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבין

ר’ עובדיה מברטנורא

מפנין
אם צריך למקומן להושיב שם אורחין להסב בסעודה או תלמידים לשמוע הדרשה, ודוקא לדבר מצוה שרי ולא חיישינן לטירחא דשבת

ארבע וחמש
לאו דוקא, דאי בעי אפילו טובא נמי

אבל לא את האוצר
כלומר ובלבד שלא יגמור את האוצר כולו עד שיגיע לקרקעיתו, דלמא אתי לאשוויי גומות

מפנין תרומה טהורה
ואפילו ישראל דלא חזיה ליה יוכל לטלטלה ולפנותה, כיון דחזיא לכהן

ודמאי
דחזי לעניים, כדתנן מאכילין את העניים דמאי, ואי בעי הוה מפקיר לנכסיה והוי עני וחזי ליה, השתא נמי חזי ליה

ומעשר ראשון שנטלה תרומתו
שנטלה ממנו תרומת מעשר ולא נטלה ממנו תרומה גדולה, כגון שהקדים בן לוי ולקח המעשר בשבלין, דעדיין לא חלה עליה חובת תרומה שאין הדגן חייב בתרומה גדולה עד שיתמרח בכרי, וזה שהקדים ולקח המעשר בשבלין אינו מפריש אלא תרומת מעשר בלבד, ומותר באכילה אע”פ שלא הפרישו ממנה תרומה גדולה

ומעשר שני והקדש שנפדו
שפדו אותן הבעלים ונתנו את הקרן ולא נתנו את החומש, ושמעינן מהכא שהם פדויין והחומש הוי מלוה גבי בעלים

אבל לא את הטבל
ואפילו טבל דרבנן, כגון הזרוע בעציץ שאינו נקוב

ולא את מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו
אם הקדים בן לוי ולקח המעשר אחר שנתמרחה התבואה בכרי קודם שהפרישו ממנו תרומה גדולה, והפריש ממנו תרומת מעשר ולא הפריש תרומה גדולה זהו, מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו האמור כאן, שכיון שנתמרחה בכרי ונתחייבה בתרומה, כשלוקח המעשר ראשון אע”פ שמפריש ממנו תרומת מעשר כל זמן שלא הפריש ממנו תרומה גדולה טבל הוי ואסור לטלטלו בשבת

ולא מעשר שני והקדש שלא נפדו
כגון שנפדו אבל לא נפדו כהלכה, כגון שפדה המע”ש על גרוטאות של כסף, ואין מעשר שני נפדה אלא במעות שיש עליהם צורה דכתיב וצרת הכסף בידך. והקדש אינו נפדה בקרקע דכתיב ונתן את הערכך ביום ההוא דבר הניתן מיד ליד

לוף
מין קטנית שאינו ראוי חי אפילו לבהמה. ורמב”ם פירש מין ממיני הבצלים

לעורבין
כגון עשירים שמגדלים עורבים לגדולה. ואין הלכה כרשב”ג

Download Audio File