Shabbos 17:2-3

משנה ב

נוטל אדם קורנס לפצע בו את האגוזים וקורדום לחתוך את הדבלה מגירה לגרור בה את הגבינה מגריפה לגרוף בה את הגרוגרות את הרחת ואת המזלג לתת עליו לקטן את הכוש ואת הכרכר לתחוב בו מחט של יד ליטול בו את הקוץ ושל סקאים לפתוח בו את הדלת

ר’ עובדיה מברטנורא

קורנס
פטיש

הדבלה
לאחר שעשאה עגול היא עבה וקשה וצריכה קרדום לחתכה

מגרה
כעין סכין ארוך ויש בו פגימות הרבה

לגרור בו את הגבינה
לחתכה ולחלקה לחלקים שעל ידי פגימותיו ממהר וחותך הדבר העב

מגריפה
לגרוף בה הגרוגרות מן החבית

רחת
לוח שיש לה בית יד ושתי דפנות וזורין בה את החטה

ומזלג
כלי שיש לו שלש שינים ומהפכים בו את הקש בגורן

כוש
פלך שטוות בו הנשים

כרכר

עץ של אורגים ודומה למחט של סקאין

לתחוב בו
לאכול בו תותים וכל מיני פרי רך

מחט של יד
מחט קטנה שתופרים בה בגדים

ליטול בו את הקוץ
שנכנס בבשרו, שמותר ליטלו בשבת כמו שמותר להפיס מורסא להוציא ממנה ליחה ובלבד שלא יתכוין לעשות לה פה

ושל סקאים
מחט גדול שתופרין בה שקין

לפתוח בו את הדלת
מי שאבדה לו מפתח

——————————–
משנה ג

קנה של זיתים אם יש קשר בראשו מקבל טומאה ואם לאו אין מקבל טומאה בין כך ובין כך ניטל בשבת

ר’ עובדיה מברטנורא

קנה של זיתים
קנה שעשוי לבדוק הזיתים שבמעטן אם נתאסף שמנן בתוכו והגיע להיות ראויין לבית הבד

אם יש קשר בראשו
כעין פקק שבקנה, מקבל טומאה, לפי שעל ידי שהוא פקוק בקשר משתייר בו מן השמן הזב מן הזיתים ובודק בו אם הגיע לעצור והוה ליה בית קבול

ואם לאו
שאין בו קשר אע”פ שהוא חלול אין חללו עשוי לקבל כלום, הילכך הוה ליה פשוטי כלי עץ ואינו מקבל טומאה

בין כך ובין כך ניטל בשבת
דהא כלי הוא ועשוי להפוך בו את הזיתים

Download Audio File