Shabbos 16:2-3

משנה ב

מצילין מזון שלש סעודות הראוי לאדם לאדם הראוי לבהמה לבהמה כיצד נפלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון שלש סעודות בשחרית מצילין מזון שתי סעודות במנחה מזון סעודה אחת ר’ יוסי אומר לעולם מצילין מזון שלש סעודות

ר’ עובדיה מברטנורא

מצילין מזון ג’ סעודות
ואף על גב דבהתירא קא טרח דהא לא שרו ליה לאצולי אלא לחצר המעורבת בלבד, אפילו הכי לא שרו ליה לאצולי טפי, מפני שאדם בהול על ממונו ואי שרית ליה אתי לכבויי

נפלה דליקה בלילי שבת
קודם אכילה

שחרית
קודם סעודה

ר’ יוסי אומר לעולם הוא מציל
הואיל ויומא בר הכי הוא ובהתירא טרח. ואין הלכה כר”י:

—————————-
משנה ג

מצילין סל מלא ככרות ואף על פי שיש בו מאה סעודות ועיגול של דבילה וחבית של יין ואומר לאחרי’ בואו והצילו לכם ואם היו פקחין עושין עמו חשבון אחר השבת להיכן מצילין אותן לחצר המעורבת בן בתירא אומר אף לשאינה מעורבת

ר’ עובדיה מברטנורא

מצילין סל מלא ככרות
הואיל ובבת אחת הוא מציל מה לי פורתא מה לי טובא

ועגול של דבילה
אע”פ שהוא גדול ויש בו סעודות הרבה

ואם היו פקחים
ויודעים שאם ישאלו שכר כפועלים לאו שכר שבת שקלי, כיון דמעיקרא לאו אדעתא דשכר פעולה באו, עושין עמו חשבון לאחר שבת. ובירא שמים עסקינן, דאע”ג דמהפקירא קא זכי ומה שהציל דידיה הוי מ”מ לא ניחא ליה דליתהני מאחרים דידע דעל כרחיה אפקריה, ובחנם נמי לא ניחא ליה דלטרח, הילכך שקיל אגריה

Download Audio File