Shabbos 13:4-5

משנה ד

שיעור המלבן והמנפץ והצובע והטווה כמלא רוחב הסיט כפול והאורג שני חוטין שיעורו כמלא הסיט

ר’ עובדיה מברטנורא

המלבן
את הצמר, והמנפצו והצובעו והטווה ממנו, שהן כולן אבות מלאכות, שיעורן כדי שיטוה מאותו הצמר חוט ארוך כמלא רוחב הסיט כפול. והסיט הוא כדי הפסק שיש בין אמה לאצבע כל מה שיוכל אדם להרחיבו, וכשיעור הריוח הזה שתי פעמים הוא הסיט כפול. וריוח שבין גודל לאצבע פעם אחת הוא ג”כ כמלא רוחב הסיט כפול, מפני שיש בו כפלים כאותו שיש בין אמה לאצבע

האורג שני חוטין
שיעורן ברוחב הבגד כמלא הסיט, שאע”פ שלא ארגן על פני כל רוחב הבגד חייב

——————————-
משנה ה

ר’ יהודה אומר הצד צפור למגדל וצבי לבית חייב וחכמים אומרים צפור למגדל וצבי לבית ולחצר ולביברין רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל הביברין שוין זה הכלל מחוסר צידה פטור ושאינו מחוסר צידה חייב

ר’ עובדיה מברטנורא

הצד צפור
עד שהכניסו למגדל של עץ, ארמאריא”ו בלע”ז, חייב, שזו הוא צידתו, אבל אם הכניסו לבית אינו נצוד בכך

וצבי
נצוד משהכניסו לבית ונעל בפניו, אבל אם הכניסו לגינה או לחצר אין זו צידה

ולביברין
קרפיפות המוקפים חומה שמכניסין שם חיות ונשמרים שם

כל המחוסר צידה
שקשה לתפשו שם, כגון שאינו מגיע לו בשחיה אחת ששוחה לתפשו, והלכה כרשב”ג דמפרש למלתייהו דרבנן

Download Audio File