Shabbos 13:2-3

משנה ב

העושה שתי בתי נירין בנירין בקירוס בנפה בכברה ובסל חייב והתופר שתי תפירות והקורע על מנת לתפור שתי תפירות

ר’ עובדיה מברטנורא

שתי בתי נירין
שנתן שני חוטין של שתי בניר שקורין ליצ”ש

בנירין
מפרש בגמ’ שמרכיב שני פעמים כל חוט של שתי בניר ובפעם השלישית מרכיבו על חוט המורכב על הקנה

בקירוס
יריעה ארוגה מסיב של דקל

————————————
משנה ג

הקורע בחמתו ועל מתו וכל המקלקלין פטורין והמקלקל על מנת לתקן שיעורו כמתקן

ר’ עובדיה מברטנורא

הקורע על מתו וכו
במת שאינו חייב לקרוע עליו הוא דהוי מקלקל ופטור, אבל על מת שחייב לקרוע עליו, מתקן הוא וחייב

ובחמתו וכל המקלקלים פטורין
הא מתניתין אדחיא לה, והלכה שהקורע בחמתו חייב, שאף ע”פ שמקלקל הוא אצל הבגד, מתקן הוא אצל יצרו ודעתו מתישבת עליו בכך

Download Audio File