Sanhedrin 4:2-3

משנה ב
דיני הטומאות והטהרות מתחילין מן הגדול דיני נפשות מתחילין מן הצד הכל כשרין לדון דיני ממונות ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות אלא כהנים לוים וישראלים המשיאין לכהונה

ר’ עובדיה מברטנורא

מן הצד
מן הקטנים בחכמה שהיו יושבים בצד. דאמר קרא לא תענה על ריב. וכתיב רב, כלומר לא תענה על מופלא שבבית דין ולנטות מדבריו, לפיכך אין שומעין דבריו אלא בסוף

הכל כשרים לדון
ואפילו גר. והוא שתהא אמו מישראל. וממזר נמי כשר לדון דיני ממונות

ואין הכל כשרים לדון דיני נפשות
דכתיב והקל מעליך ונשאו אתך, בדומין לך, מה משה רבינו מיוחס אף בית דין מיוחסים

———————————————————

משנה ג
סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואין זה את זה ושני סופרי הדיינין עומדין לפניהם אחד מימין ואחד משמאל וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין רבי יהודה אומר שלשה אחד כותב דברי המזכין ואחד כותב דברי המחייבין והשלישי כותב דברי המזכין ודברי המחייבין

ר’ עובדיה מברטנורא

כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואים זה את זה
דאמר קרא שררך אגן הסהר. שררך אגן זו סנהדרין שיושבת בטבורו של עולם ומגינה על כל העולם כולו, והיא דומה לסהר, שיושבים בעגול כחצי ירח. תרגום ירח, סיהרא. ובעגולה שלימה אין יושבים מפני שצריכים בעלי דינים והעדים ליכנס ולדבר בפני כולם

רבי יהודה אומר שלשה היו
כדי שיהיו שני עדים על המזכין ושני עדים על המחייבין. ואין הלכה כרבי יהודה

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now