Sanhedrin 2:3-4

משנה ג

מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו רבי יהודה אומר אם רוצה לצאת אחר המטה יוצא שכן מצינו בדוד שיצא אחר מטתו של אבנר שנאמר והמלך דוד הולך אחר המטה אמרו לו לא היה הדבר אלא לפייס את העם וכשמברין אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הדרגש

ר’ עובדיה מברטנורא

אינו יוצא מפתח פלטרין שלו
שגנאי הוא למלך להראות עגמת נפש לפני העם

לפייס את העם
כדי שיכירו שלא בעצת דוד הרג יואב את אבנר. ואין הלכה כרבי יהודה

דרגש
מטה

———————————–
משנה ד

ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחין בידו דרך המלך אין לו שיעור וכל העם בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש לא ירבה לו נשים אלא שמנה עשרה רבי יהודה אומר מרבה הוא לו ובלבד שלא יהו מסירות את לבו ר’ שמעון אומר אפילו אחת ומסירה את לבו הרי זה לא ישאנה אם כן למה נאמר לא ירבה לו נשים אפילו כאביגיל לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד אלא כדי ליתן אספניא וכותב לו ספר תורה לשמו יוצא למלחמה מוציאה עמו נכנס מכניסה עמו יושב בדין היא עמו מיסב היא כנגדו שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו

ר’ עובדיה מברטנורא

למלחמת הרשות
מלחמת שאר אומות חוץ ממלחמת עמלק ומלחמת שבעה עממין

ופורץ
גדר של אחרים

לעשות לו דרך
ללכת לכרמו ולשדהו

ואין ממחין בידו
אין מעכבין עליו

חלק בראש
חלק היפה בורר ראשון. ונוטל מחצה מכל הבזה

אלא שמונה עשרה
שהרי דוד היו לו שש נשים וקאמר ליה נביא ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה, כהנה קמא שית, וכהנה בתרא שית, הרי שמונה עשר

מרבה הוא לו
יותר מי”ח. ושלש מחלוקות יש בדבר. ת”ק סבר נושא י”ח ואפילו פרוצות, ויותר מי”ח לא ישא ואפילו כשרות, שכך הוא גזירת הכתוב. ר’ יהודה סבר נושא י”ח ואפילו פרוצות, ויותר מי”ח פרוצות לא ישא, וכשרות והגונות ישא כמו שירצה. ופליג אתנא קמא בחדא. ר’ שמעון סבר אפילו אחת פרוצה לא ישא, וכשרות והגונות לא ישא יותר משמונה עשרה. ופליג אתנא קמא בחדא ואדרבי יהודה בתרתי. והלכה כת”ק

אלא כדי מרכבתו
דוקא סוסים בטלים להרחיב דעתו ולהתגדל ברוב סוסים אסור אבל כדי רכבו ופרשיו להלחם באויביו מותר

אספניא
שכר חיילות הנכנסים ויוצאים עמו כל השנה

וכותב לו ס”ת לשמו
חוץ מס”ת שחייב כל אדם מישראל להיות לו ס”ת, והוא מונח בבית גנזיו. וס”ת שכותב לשמו כשהוא מלך נכנס ויוצא עמו תמיד

מיסב
על השלחן

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now