Sanhedrin 11:2-3

משנה ב
זקן ממרא על פי בית דין שנאמר כי יפלא ממך דבר למשפט וגו’ שלשה בתי דינין היו שם אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה ואחד יושב בלשכת הגזית באים לזה שעל פתח הר הבית ואומר כך דרשתי וכך דרשו חבירי כך לימדתי וכך לימדו חבירי אם שמעו אומרים להם ואם לאו באין להם לאותן שעל פתח העזרה ואומר כך דרשתי וכך דרשו חבירי כך לימדתי וכך לימדו חבירי אם שמעו אומרים להם ואם לאו אלו ואלו באים לבית דין הגדול שבלשכת הגזית שממנו יוצאת תורה לכל ישראל שנאמר מן המקום ההוא אשר יבחר ה’ חזר לעיר ושנה ולימד כדרך שהיה למד פטור ואם הורה לעשות חייב שנאמר והאיש אשר יעשה בזדון אינו חייב עד שיורה לעשות תלמיד שהורה לעשות פטור נמצא חומרו קולו

ר’ עובדיה מברטנורא

שלשה בתי דינין היו שם
בירושלים דמשתעי בה קרא וקמת ועלית

אחד יושב על פתח הר הבית
הוא שער מזרחי שלפנים מן החיל, לפני עזרת נשים

ואחד יושב
למעלה הימנו, כשעברו עזרת נשים ובאים לפתח עזרת ישראל

ואחד בלשכת הגזית
שהיא בנויה בתוך העזרה חציה בקודש וחציה בחול

באים לזה שעל פתח הר הבית
זקן זה שהורה בעירו ונחלקו ב”ד שבעירו עליו והזקיקן הכתוב לעלות לירושלים, באים הוא וב”ד שבעירו לזה ב”ד שעל פתח הר הבית, שהרי בו פוגעים תחלה

תלמיד שהורה לעשות
תלמיד שלא הגיע להוראה ונחלק על ב”ד שבעירו ובאו לב”ד הגדול ושאלו וחזר לעירו והורה כבתחלה, פטור, שאין להם לסמוך על הוראתו, והתורה לא חייבה אלא מופלא ומומחה לב”ד, כדילפינן מכי יפלא ממך, במופלא שבב”ד הכתוב מדבר

נמצא חומרו קולו
חומר העבירה שעבר והורה אע”פ שלא הגיע להוראה מוסף על ההמראה שהמרה על פי בית דין, היא נעשית לו קולא לפוטרו מן המיתה, שאם היה זקן שהגיע להוראה והמרה על פי בית דין היה חייב מיתה

—————————————

משנה ג
חומר בדברי סופרים מבדברי תורה האומר אין תפילין כדי לעבור על דברי תורה פטור חמשה טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב

ר’ עובדיה מברטנורא

האומר אין תפילין, וכו’ פטור
שאין זו הוראה. דזיל קרי בי רב הוא

חמש טוטפות
יש הוראה. ואע”פ שאין דבר זה אלא להוסיף על דברי סופרים, חייב, שבמדרש סופרים, לטוטפת כתיב, הרי כאן ארבע פרשיות

Download Audio File