Pesachim 5:9-10

משנה ט

כיצד תולין ומפשיטין אונקליות של ברזל היו קבועים בכתלים ובעמודים שבהן תולין ומפשיטין וכל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט מקלות דקים חלקים היו שם ומניח על כתפו ועל כתף חבירו ותולה ומפשיט ר’ אליעזר אומר ארבעה עשר שחל להיות בשבת מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו ותולה ומפשיט

ר’ עובדיה מברטנורא

אונקליות
מסמרים שראשיהן כפופים למעלה

ובעמודים
שהיו קבועין בבית המטבחים בעזרה עמודים קטנים נקראים ננסים

חלקים
מפוצלות קליפתן

שחל להיות בשבת
ואין יכול לטלטל המקלות

ידו על כתף חבירו
ותולה אותו בגידי ארכובותיו בזרועו. ואין הלכה כר”א. שמותר לטלטל אותן המקלות דאין שבות במקדש

——————————
משנה י

קרעו והוציא אימוריו נתנו במגיס והקטירן על גבי המזבח יצתה כת ראשונה וישבה לה בהר הבית שניה בחיל והשלישית במקומה עומדת חשיכה יצאו וצלו את פסחיהן

ר’ עובדיה מברטנורא

אימוריו
החלבים הקרבים ע”ג המזבח

במגיס
בקערה. תרגום קערותיו מגיסוהי

ישבה לה בהר הבית
בשבת קאמר, שאין יכולין להוליך פסחיהן

בחיל
בין הסורג לחומת העזרה של נשים בתחלת עליית הבית

חשיכה יצאו וצלו את פסחיהן
שאין צליית הפסח דוחה את השבת

Download Audio File