Pesachim 4:6-7

משנה ו

ר’ מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר גומרה בארבעה עשר אבל לא יתחיל בה בתחילה בארבעה עשר אף על פי שיכול לגומרה וחכ”א שלש אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ואלו הן החייטים הספרים והכובסין ר’ יוסי בר יהודה אומר אף הרצענים

ר’ עובדיה מברטנורא

כל מלאכה
שהיא לצורך המועד והתחיל בה קודם י”ד גומרה בי”ד, ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה. אבל מלאכה שאינה לצורך המועד, במקום שנהגו לעשות מלאכה עושין, ומקום שנהגו שלא לעשות, אפילו התחיל בה קודם י”ד אינה גומרה

חייטים
שרי בי”ד בכל מקום, שכן מצינו בהן בחולו של מועד קולא יותר משאר אומניות שהדיוט שאינו אומן בכך תופר כדרכו, הלכך בי”ד דקיל מחול המועד אפילו אומן נמי שרי

והספרים והכובסין
שכן הבא ממדינת הים והיוצא מבית האסורים מספרים ומכבסים בחול המועד, וכיון דאשכחן בהן צד היתר בחול המועד, בי”ד דקיל שרי לכולי עלמא

אף הרצענים
שכן עולי רגלים מתקנין מנעליהן בחול המועד. וחכמים סברי אין למדין תחלת מלאכת רצענים שעושין מנעלים חדשים תחלה, מסוף מלאכה תיקון מנעלים של עולי רגלים. והלכה כחכמים

———————————-
משנה ז

מושיבין שובכין לתרנגולים בארבעה עשר ותרנגולת שברחה מחזירין אותה למקומה ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה גורפין מתחת רגלי בהמה בארבעה עשר ובמועד מסלקין לצדדין מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אף על פי שאינם לצורך המועד

ר’ עובדיה מברטנורא

מושיבין שובכין
שובכי יונים שיהיו יושבים לגדל אפרוחים, מושיבין אותם לכתחלה בי”ד

ותרנגולת שברחה
בחולו של מועד. דאילו בי”ד השתא אותובי שובכין לכתחלה אמרת דשרי אהדורי מיבעיא. אלא התרנגולת שברחה בחולו של מועד קאמר דמחזירין. והוא שישבה על הבצים ג’ ימים קודם שברחה דשוב אין הביצים ראויים לאכילה ודבר האבד הוא, הלכך אם מתה מושיב אחרת תחתיה משום הפסד דביצים

גורפין
משליכין לחוץ

ובמועד
שחמור יותר, אין משליכין לחוץ אלא מסלקין לצדדין

מוליכין ומביאין כלים מבית האומן
בארבעה עשר. ואע”פ שאינו לצורך המועד

Download Audio File