Pesachim 4:4-5

משנה ד

מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים מדליקין מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים ועל גבי החולים

ר’ עובדיה מברטנורא

מקום שנהגו שלא לאכול
שנראה כאוכל פסחים בחוצה לארץ

שנהגו להדליק את הנר ביום הכפורים
מפני שיום הכפורים אסור בתשמיש המטה, וכל זמן שהנר דולק לא ישמש שאסור לאדם לשמש מטתו לאור הנר

שנהגו שלא להדליק
שמא יראה אשתו ותשא חן בעיניו וישמש

ומדליקין בבתי כנסיות
ובכל מקום שאין איש ואשתו מתייחדים שם

———————————–
משנה ה

מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושין ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם וחכמים אומרים ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר והלילה בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין עד הנץ החמה

ר’ עובדיה מברטנורא

תלמידי חכמים בטלים
ממלאכתן כל אותו היום, כדי שלא יסיחו דעתם מאבילות

לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם
ולא מחזי כיוהרא שהרואה אותו בטל אומר אין לו מלאכה לעשות ולא מפני שנוהג בו איסור

וחכמים אומרים ביהודה וכו
חכמים סבירא להו דעשיית מלאכה בערבי פסחים לאו במנהגא תליא מלתא, אלא ביהודה היו מתירים ובגליל אוסרים איסור גמור, ולא מכח מנהג

הלילה
ליל י”ד, לאנשי גליל שאוסרים לעשות מלאכה בערבי פסחים

ב”ש אוסרים
להם ככל שאר ימים טובים שאסורים בעשיית מלאכה שהלילה הולך אחר היום

וב”ה מתירים
מידי דהוה אתענית שהיום אסור באכילה והלילה מותר

Download Audio File