Pesachim 1:5-6

משנה ה

ועוד אמר רבי יהודה שתי חלות של תודה פסולות ומונחות על גג האיצטבא כל זמן שמונחות כל העם אוכלים ניטלה אחת תולין לא אוכלין ולא שורפין ניטלו שתיהן התחילו כל העם שורפין ר”ג אומר חולין נאכלים כל ד’ ותרומה כל ה’ ושורפין בתחילת שש

ר’ עובדיה מברטנורא

שתי חלות
של חמץ

של תודה פסולות
שנפסלו בלינה. שמתוך שהן מרובות לחמי תודה בי”ג בניסן, שכל מי שיש לו תודה להביא מביאה בי”ג, נפסלות בלינה לבוקר של י”ד. לחמי תודה ארבעים חלות, עשרה מהן חמץ. ותודה נאכלת ליום ולילה, ואם היו מביאים אותם בי”ד אין נאכלות של חמץ אלא עד שש שעות, ואסור להביא קרבן ביום שיתמעט זמן אכילתו, שאין מביאין קדשים לבית הפסול, הלכך כל מי שהיה עליו קרבן תודה מביאה בי”ג, דבי”ד לא יוכל להביאה, וכל שכן בפסח, ונפסלו בלינה ליום י”ד לפי שלא היו להם אוכלים כל כך, ומשום הכי דפסולות היו נתונות שם, שאם היו כשרות לא היו נותנים אותם שם לפסלם בידים

שמונחות
שם עד זמן הביעור ונשרפות

על גג האצטבא
שהיה בהר הבית. כדי שיראו אותם שם לסימן

ניטלה אחת מהן
בתחלת שעה חמישית בא שליח ב”ד ונוטל האחת, וכל העם מכירים שהגיע שעה חמישית ותולין

ותרומה כל חמש
דאסור להפסיד קדשים בידים כל זמן שיכול לאכלם

ושורפין בתחלת שש
דהשתא ודאי רובא טעו בין ו’ לז’. ואין הלכה כר”ג

————————–
משנה ו

רבי חנינא סגן הכהנים אומר מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמא בוולד הטומאה עם הבשר שנטמא באב הטומאה אעפ”י שמוסיפין טומאה על טומאתו הוסיף ר’ עקיבא ואמר מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק את השמן שנפסל בטבול יום בנר שנטמא בטמא מת אע”פ שמוסיפין טומאה על טומאתו

ר’ עובדיה מברטנורא

מימיהם של כהנים לא נמנעו
משום דבעי למתני סיפא מדבריהם למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה נקט לה הכא

מלשרוף את הבשר שנטמא בולד הטומאה
בולד של ולד קאמר. כלומר הבשר שהוא שלישי שנטמא בשני לטומאה, שהוא ולד של ולד, לא נמנעו מלשרפו עם הבשר שנטמא באב הטומאה שהוא ראשון לטומאה. וכשנוגע זה הבשר שהיה מתחלתו שלישי בבשר שנטמא באב הטומאה חוזר להיות שני, שהרי נגע בראשון ונעשה שני, ונמצא שהוסיפו לו טומאה על טומאתו, דמעיקרא שלישי והשתא שני. ואעפ”כ לא נמנעו מלשורפו עם חמור ממנו, דהואיל ואף זה הקל לשריפה עומד לא חשו אם מטמאין אותו יותר ממה שהיה. ואע”פ שאין אוכל מטמא אוכל מן התורה שנאמר בטומאת אוכלין טמא הוא, הוא טמא, ואינו מטמא אוכל כיוצא בו, מ”מ רבנן גזרו שיהיה אוכל מטמא אוכל

השמן
של תרומה

שנפסל בטבול יום
הוא שלישי לטומאה, דטבול יום פוסל את התרומה מן התורה ועושה אותה שלישי לעולם, לא שנא אוכלין ולא שנא משקין

בנר שנטמא בטמא מת
האי נר של מתכת הוא. וכל כלים חוץ מכלי חרס שנגעו בטומאת מת נעשו כמותה, אם אב אב, אם ראשון ראשון, דכתיב בחלל חרב, ודרשינן חרב הרי הוא כחלל, שהחרב שנגע במת נעשה אבי אבות כמת עצמו, וכשנגע בטמא מת שהוא אב נעשה ג”כ החרב אב, והוא הדין לכל שאר כלים חוץ מכלי חרס. נמצא הנר של מתכת שנגע בטמא מת, נעשה אב הטומאה. והשתא הוסיף ר”ע על דברי ר’ חנניה סגן הכהנים, שר’ חנניה לא התיר אלא להחזיר הג’ שני, ור’ עקיבא התיר להחזיר הג’ ראשון, שהשמן שנפסל בטבול יום שהוא שלישי, כשמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת, שהנר עצמו נעשה אב כמו שאמרנו, נמצא שחוזר השלישי להיות ראשון ואעפ”כ לא נמנעו, דהואיל ויש שם טומאה עליו לא חיישינן ליה ומותר להוסיף בידים

Download Audio File