Nazir 6:6-7

משנה ו

תגלחת הטומאה כיצד היה מזה בשלישי ובשביעי ומגלח בשביעי ומביא קרבנותיו בשמיני ואם גילח בשמיני מביא קרבנותיו בו ביום דברי ר’ עקיבא אמר לו ר’ טרפון מה בין זה למצורע אמר לו זה טהרתו תלויה בימיו ומצורע טהרתו תלויה בתגלחתו ואינו מביא קרבן אלא אם כן היה מעורב שמש

ר’ עובדיה מברטנורא

מגלח בשביעי ומביא קרבן בשמיני
כדכתיב וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו. וביום השמיני יביא שתי תורים וגו’ וכבש לאשם

מה בין זה למצורע
דכתיב בפרשת מצורע בתגלחת שניה והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו וכו’. וביום השמיני יקח וכו’. וקיי”ל במצורע דאם גלח בשמיני מביא קרבן בתשיעי

אמר לו שזה טהרתו תלויה בימיו
נזיר טהרתו תלויה בהזאת שלישי ושביעי וטבילה, הלכך כיון שטהר בשביעי אע”פ שלא גלח עד יום השמיני, מביא קרבנותיו בו ביום

אבל מצורע טהרתו תלויה בתגלחתו
כדכתיב ביום השביעי יגלח את כל שערו והדר כתיב ורחץ את בשרו במים, ואם טבל עד שלא גלח לא עלתה לו טבילה, הלכך אם גלח בח’ אכתי צריך טבילה והערב שמש, הלכך אינו יכול להביא קרבנותיו עד תשיעי. והלכה כר”ע

——————————-
משנה ז

תגלחת הטהרה כיצד היה מביא שלש בהמות חטאת עולה ושלמים ושוחט את השלמים ומגלח עליהם דברי רבי יהודה ר’ אלעזר אומר לא היה מגלח אלא על החטאת שהחטאת קודמת בכל מקום ואם גילח על אחת משלשתן יצא

ר’ עובדיה מברטנורא

שחט את השלמים ומגלח עליהם
דכתיב בנזיר וגלח את ראשו פתח אהל מועד, ומפרשינן לקרא הכי, וגלח את ראשו על זבח שכתוב בו פתח אהל מועד, דהיינו שלמים דכתיב בהו ושחטו פתח אהל מועד

שחטאת קודמת בכל מקום
לעולה ושלמים, ודין הוא שיגלח על הראשון. והלכה כרבי יהודה שמגלח על השלמים

Download Audio File