Nazir 5:3-4

משנה ג

מי שנדר בנזיר ונשאל לחכם ואסרו מונה משעה שנדר נשאל לחכם והתירו היתה לו בהמה מופרשת תצא ותרעה בעדר אמרו בית הלל לבית שמאי אי אתם מודים בזה שהוא הקדש טעות שתצא ותרעה בעדר אמרו להם בית שמאי אי אתם מודים במי שטעה וקרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שהוא מקודש אמרו להם בית הלל לא השבט קדשו ומה אילו טעה והניח את השבט על שמיני ועל שנים עשר שמא עשה כלום אלא כתוב שקדש העשירי הוא קדש התשיעי ואת אחד עשר

ר’ עובדיה מברטנורא

מי שנדר בנזיר
בלשון שהיה דומה לו שלא היה נזיר

ונשאל לחכם ואסרו
ואמר לו שיש בלשון זה לשון נזירות, והוא לא נזהר מלשתות יין

מונה משעה שנדר
ולא קנסינן ליה על שעבר ושתה יין, אע”ג דמספק איסור היה לו לפרוש עד שישאל לחכם

נשאל לחכם והתירו
שאמר לו שאין בלשון זה לשון נזירות

תצא ותרעה בעדר
דהפרשה בטעות הואי ותצא לחולין. ובהא מודו ב”ש, דכיון דאינו נזיר, כי קאמר לקרבנות נזירותו, ולא מידי קאמר, כאדם שאינו חייב חטאת ואמר הרי זו לחטאתי

אי אתם מודים בזה שהוא הקדש טעות
ומאי שנא מריש פרקין דאמריתו הקדש בטעות הוי הקדש

אמרו להם בית שמאי
לא חשו להשיבם עיקר טעמם, אלא לדבריהם קאמרי להו מתשיעי ואחד עשר דקדשו בטעות דמרבינן ליה מן וכל מעשר בקר וצאן

אמרו להם ב”ה לא השבט קידשו
בתמיה. כלומר גזרת הכתוב היא דתשיעי ואחד עשר הסמוכים לעשירי השבט מקדשן אם קרא להם עשירי, ולא ילפינן מיניה בעלמא דהקדש בטעות הוי הקדש, דאילו הוי טעמא משום הקדש בטעות א”כ אפילו שמיני ושנים עשר נמי, אלא הכתוב שקדש עשירי כו’, וגזירת הכתוב היא ולא ילפינן מינה

————————————
משנה ד

מי שנדר בנזיר והלך להביא את בהמתו ומצאה שנגנבה אם עד שלא נגנבה בהמתו נזר הרי זה נזיר ואם משנגנבה בהמתו נזר אינו נזיר וזו טעות טעה נחום המדי כשעלו נזירין מן הגולה ומצאו בית המקדש חרב אמר להם נחום המדי אלו הייתם יודעים שבית המקדש חרב הייתם נוזרים אמרו לו לא והתירן נחום המדי וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו לו כל שנזר עד שלא חרב בית המקדש נזיר ומשחרב בית המקדש אינו נזיר

ר’ עובדיה מברטנורא

מי שנדר בנזיר
ובשעה שנדר היו לו בהמות ואדעתא דהכי נדר שיקריב קרבנותיו מאותם בהמות. והלך ומצאן שנגנבו ומחמת זה מתחרט על שנדר בנזיר

אם עד שלא נגנבו בהמותיו נדר הרי זה נזיר
ולא יתיר לו החכם בפתח זה, דנולד הוי ואין פותחין בנולד

ואם לאחר שנגנבו נדר
ואמר אילו הייתי יודע שנגנבו לא הייתי נודר, הרי זה פתח ויתירנו החכם

וזו טעות טעה נחום המדי שכשעלו נזירים מן הגולה ומצאו בהמ”ק חרב
והם נדרו קודם שחרב הבית, והתיר להן, ואמרו לו חכמים דנולד הוא ואין פותחין בנולד. והלכה כחכמים

Download Audio File