Nazir 4:2-3

משנה ב

הריני נזיר ואת ואמרה אמן מיפר את שלה ושלו קיים הריני נזירה ואתה ואמר אמן אינו יכול להפר

ר’ עובדיה מברטנורא

הריני נזיר ואת ואמרה אמן מיפר את שלה
ודוקא כי אמר לה בלשון שאלה, כלומר ואת מה תאמרי תיהוי נזירה כמוני אם לאו, אז יכול להפר. אבל אם אמר הריני נזיר ואת, בניחותא, וענתה אמן, אינו יכול להפר שהרי קיים לה

———————————
משנה ג

האשה שנדרה בנזיר והיתה שותה ביין ומיטמאה למתים הרי זו סופגת את הארבעים הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה שותה ביין ומיטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים ר’ יהודה אומר אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מכת מרדות

ר’ עובדיה מברטנורא

והיתה שותה יין ומיטמאה למתים
ואחר כך הפר לה בעלה

הרי זו סופגת את הארבעים
על שעברה קודם הפרה

תספוג מכת מרדות
מדברי סופרים. ומכות מרדות האמורה בכל מקום, כפי מראה עיני הדיין וכפי צורך השעה. ודוקא בעבירה שכבר נעשתה, אבל גבי מצות עשה כגון עשה סוכה ואינו עושה, טול לולב ואינו נוטל, מכין אותו עד שיעשה או עד שתצא נפשו

Download Audio File