Nazir 3:7-4:1

משנה ז

מי שהיו שתי כתי עדים מעידות אותו אלו מעידים שנזר שתים ואלו מעידים שנזר חמש בית שמאי אומרים נחלקה העדות ואין כאן נזירות ובית הלל אומרים יש בכלל חמש שתים שיהא נזיר שתים

ר’ עובדיה מברטנורא

אלו מעידים שנדר שתים
שתי נזיריות

ואלו מעידים שנדר חמש
באותה שעה שאתם אומרים שנדר שתים, אנו מעידים שנדר חמש נזירות. והוא אומר שלא נדר כלל

בש”א נחלקה העדות
הואיל ומכחישות זו את זו נתבטלו דבריהם ואין כאן עדות כלל

וב”ה אומר יש בכלל חמש שתים
ויהא נזיר שתים

———————————-
פרק ד

משנה א

מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני ואני כולם נזירין הותר הראשון הותרו כלן הותר האחרון האחרון מותר וכולם אסורין אמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר פי כפיו ושערי כשערו הרי זה נזיר הריני נזיר ושמעה אשתו ואמרה ואני מיפר את שלה ושלו קיים הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר

ר’ עובדיה מברטנורא

מי שאמר הריני נזיר. כולם נזירים
והוא שהתפיס כל אחד מהן בתוך דברי חבירו בכדי שאלת שלום תלמיד לרב, שהוא כדי שיאמר שלום עליך רבי

פי כפיו כו
והוא שיאמר פי כפיו מיין ושערי כשערו מלהגזז

ושמע בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר
שכבר קיים נדרה כשאמר ואני. ואם אשה נדרה בנזיר ושמע אחר ואמר ואני, ואח”כ הפר לה בעלה, אינו מופר לזה שאמר ואני, שאין הבעל עוקר הנדר מעיקרו כמו החכם

Download Audio File