Nazir 3:3-4

משנה ג

מי שאמר הריני נזיר נטמא יום שלשים סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה הריני נזיר שלשים יום נטמא יום שלשים סותר את הכל

ר’ עובדיה מברטנורא

נטמא יום שלשים סתר את הכל
שהרי נטמא בתוך ימי הנזירות. ולא אמרינן דיום ל’ עולה לכאן ולכאן דמקצת היום ככולו אלא כשגלח והביא קרבנותיו בו ביום

ר”א אומר אינו סותר אלא שבעה
דסבירא ליה אמרינן מקצת היום ככולו וכאילו נטמא לאחר מלאת, וטומאה דלאחר מלאת לר”א אינה סותרת אלא שבעה

הריני נזיר שלשים יום נטמא יום ל’ סתר את הכל
בין לר”א בין לרבנן. דכיון דאמר הריני נזיר שלשים יום, הכל מודים דל’ יום שלמים בעינן, ולא אמרינן בהא מקצת היום ככולו. ור”א דסבירא ליה שהנטמא ביום מלאת ממש סותר שלשים בלבד ואינו סותר הכל, יליף לה מקרא דכתיב וזאת תורת הנזיר ביום מלאת, נטמא ביום מלאת תן לו תורת הנזיר, כלומר סתם נזירות שלשים יום, הכא שאמר הריני נזיר ל’ יום ונטמא ביום ל’ שהוא יום מלאת, לכי סתר כל השלשים, סתר את הכל. ורבנן נמי דפליגי עליה דר”א ואמרי שהנטמא ביום מלאת סותר את הכל ואפילו מנה כמה ימים, הכא כי אמר הריני נזיר ל’ יום ונטמא ביום מלאת לכי נמי סתר ל’ סתר את הכל, הלכך בין לר”א בין לרבנן סתר את הכל. ובכל הא דאפליגו ר”א וחכמים הלכה כחכמים

———————————
משנה ד

הריני נזיר מאה יום נטמא יום מאה סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שלשים נטמא יום מאה ואחד סותר שלשים יום רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה

ר’ עובדיה מברטנורא

הריני נזיר מאה יום נטמא יום מאה סתר את הכל
רבנן לטעמייהו דאמרי נטמא יום מלאת כאילו נטמא בתוך זמנו וסותר את הכל

ר”א אומר לא סתר אלא ל
דסבירא ליה נטמא ביום מלאת אינו סותר אלא שלשים

נטמא יום מאה ואחד
לרבנן סותר שלשים, דגזרו יום מאה ואחד שהוא יום תגלחת אטו יום מאה. ומ”מ לא החמירו עליו לעשותו כיום מאה שהוא יום מלאת שהוא סותר הכל, וגזרו שיסתור סתם נזירות שהוא שלשים יום בלבד

ור”א אומר אינו סותר אלא שבעה
ואזדא לטעמיה דאפילו ביום שלשים לא גזר באומר הריני נזיר סתם

Download Audio File